Fana IL om korona pandemien

Fana Idrettslag har i 2020, som resten av verden, fått sin hverdag endret på grunn av korona pandemien. Fredag 7. november kom Bergen kommune med nye retningslinjer og smittevernskrav, som har til hensikt å bremse ytterligere spredning av viruset. Fana Idrettslag deler de folkevalgtes bekymring for nåværende smittesituasjon, og stiller seg tydelig bak både nasjonale og kommunale krav til smittevern. 

Idrettslaget ønsker å understreke at vi har tatt smittevernreglene på høyt alvor fra dag en. Vi har iverksatt omfattende tiltak for å bidra til å redusere smitte. Fana Idrettslag er lojal ovenfor nasjonale og kommunale regler og støtter fullt opp under de tiltak som er iverksatt. I tråd med våre grunnverdier; Glede, fellesskap, trygghet, og handlekraft ønsker vi å slå ring om alle berørte, og tar del i den nasjonale dugnaden.

Mvh,

Styreleder Tor Gjøstein

Daglig Leder Hans R. Dankertsen

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere